KASVUAPP TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ

Me Tulevaisuuden Kasvupoluilla suhtaudumme tietosuojaan vakavasti. Yksityisyyden suoja ja tietoturva ovat KasvuApp-palvelun ytimessä. Tämä tietosuojaseloste kuvaa keskeiset periaatteet ja käytänteet, joita noudatamme varmistaaksemme, että yksityisyyttäsi kunnioitetaan palveluitamme käyttäessäsi. Noudatamme henkilötietojen käsittelyssä asianmukaista huolellisuutta sekä soveltuvaa lainsäädäntöä kuten EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (”GDPR”) ja Suomen tietosuojalakia.

Tulevaisuuden Kasvupolut Oy, samaan konserniin kuuluvat paikalliset Tulevaisuuden Kasvupolut konsernin yhtiöt ja niiden yhdessä tarjoama KasvuApp-palvelu (”Tulevaisuuden Kasvupolut”, “KasvuApp”, “me”) käsittelevät KasvuApp-sovelluksen (“KasvuApp-sovellus”) käyttäjien ja KasvuApp-verkkosivuston (“Verkkosivusto”) kävijöiden henkilötietoja.

Tässä tietosuojaselosteessa sana “KasvuApp-palvelu” viittaa yhdessä Verkkosivustoon ja KasvuApp-sovellukseen sekä muihin näiden käyttäjille tarjottaviin palveluihin. Tässä tietosuojaselosteessa sana “Käyttäjä” tai “sinä” viittaa yhdessä meidän ja konserniyhtiöidemme asiakkaisiin (”Asiakasyritys”), Asiakasorganisaatioidemme valtuutettuihin käyttäjiin, potentiaalisiin asiakkaisiin ja KasvuApp-palveluiden käyttäjiin. Tietosuojaselosteessamme kerrotaan esimerkiksi, minkä tyyppisiä henkilötietoja käsittelemme, miten käsittelemme henkilötietoja ja miten voit käyttää oikeuksiasi rekisteröitynä. Joissakin tapauksissa rekisterinpitäjänä on Asiakasyritys ja tällöin me olemme henkilötietojen käsittelijän asemassa, ja oikeutemme käsitellä henkilötietoja perustuu meidän ja Asiakasyrityksen väliseen sopimukseen. Joissain tapauksissa taas olemme rekisterinpitäjä. Näitä tilanteita pyrimme erittelemään alla.

Joihinkin palveluihimme saattaa lisäksi liittyä erillinen tietosuojaseloste. Jos tiettyä palvelua koskee erillinen tietosuojaseloste, julkaisemme sen kyseisen palvelun yhteydessä.

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää ajoittain, jotta se vastaa tietojenkäsittelykäytäntöjemme muutoksia tai muita muutoksia. Löydät nykyisen version Verkkosivustolta. Emme tee merkittäviä muutoksia tähän tietosuojaselosteeseen tai vähennä käyttäjien tämän tietosuojaselosteen mukaisia oikeuksia ilmoittamatta siitä.

1. Yhteystiedot

Tulevaisuuden Kasvupolut Oy

Y-tunnus: 0655067-9

Postiosoite: Vihikari 10, 90440 Kempele

Sähköpostiosoite: antti.karjula@kasvupolut.fi

2. Käsiteltävät henkilötiedot, tietolähteet, käsittelyn tarkoitukset ja käsittelyn oikeusperusteet

KasvuApp-palvelun yhteydessä keräämme ja käsittelemme seuraavia henkilötietoja. Vaikka emme ei normaalisti käytä Teknisiä tietoja (kuten IP-osoitetta) rekisteröidyn henkilön identifioimiseksi yksilönä, rekisteröity voidaan joissain tapauksissa tunnistaa niiden perusteella. Tällaisissa tilanteissa Teknisiä tietoja voidaan pitää henkilötietoina ja niitä voidaan esimerkiksi KasvuApp-verkkosivuilla käytettyjen evästeiden kautta.

Sähköisten palveluidemme käyttö voi edellyttää vahvaa sähköistä tunnistautumista.

Käsittelemme erityisesti seuraavia henkilötietoryhmiä alla kuvatuissa käsittelytarkoituksissa ja seuraavilla oikeusperusteilla:

Tulevai-suuden Kasvupolkujen rooli Henkilötieto-

ryhmät

Tieto-lähde

 

Käsittelyn tarkoitus Käsittelyn oikeusperuste Säilytysaika
Rekisterin-pitäjä Henkilöasiakkaan tai Asiakasyrityksen edustajan nimi ja yhteystiedot (kuten osoite, sähköpostiosoite, puh.numero, Asiakasyrityksen osalta myös yrityksen nimi ja henkilön asema/rooli)

 

Rekisteröity itse tai sopimus Asiakasyrityksen kanssa KasvuApp-palveluiden tarjoaminen, liiketoiminnan kehittäminen, asiakassuhteen hoitaminen Sopimus GDPR art. 6 (b) mukaisesti. Asiakassuhteen ajan. Poistetaan viimeistään 12 kk asiakassuhteen päättymisen jälkeen, jollei pakottavasta lainsäädännöstä seuraa pidempää

säilytysvelvollisuutta tai yhtiön oikeuksien turvaaminen sitä edellytä.

 

Rekisterin-pitäjä Henkilöasiakkaan tai Asiakasyrityksen edustajan nimi ja yhteystiedot (kuten osoite, sähköpostiosoite, puh.numero, Asiakasyrityksen osalta myös yrityksen nimi ja henkilön asema/rooli) markkinointi- tarkoituksessa

 

Rekisteröity itse tai sopimus Asiakasyrityksen kanssa KasvuApp-palveluiden myynti ja markkinointi Suostumus, joka on peruutettavissa ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään, GDPR art. 6 (a) mukaisesti. Kunnes rekisteröity peruuttaa suostumuksensa. Jos asiakassuhde päättyy, poistetaan tiedot kuitenkin viimeistään 12 kk:n kuluttua.
Rekisterin-pitäjä Tekniset tiedot, kuten IP-osoite

 

Rekisteröidyn verkkosivujen ja sovelluksen käytön kautta kerättävät tiedot

 

KasvuApp-palveluiden tarjoaminen, liiketoiminnan kehittäminen, verkkosivujen käytön seuranta ja käyttäjäkoke-muksen parantaminen, myynnin ja markkinoinnin kehittäminen

 

 

Suostumus (evästesuostumus verkkosivuilla), joka on peruutettavissa ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään, GDPR art. 6 (b) mukaisesti.

 

Säilytys evästeilmoituksen ja tämän selosteen kohdassa 8 määritellyn evästekäytännön mukaiset ajat.
Henkilötietojen käsittelijä Käyttäjän yhteystiedot (kuten osoite, sähköpostiosoite, puh.numero, yrityksen nimi ja henkilön asema/rooli) Rekisteröity itse tai sopimus Asiakasyrityksen kanssa KasvuApp-palveluiden tarjoaminen, ylläpito, liiketoiminnan kehittäminen, asiakassuhteen hoitaminen Sopimus GDPR art. 6 (b) mukaisesti. Niin kauan kuin käyttäjä on Asiakasyrityksen käyttäjänä. Poistetaan viimeistään 12 kk asiakassuhteen päättymisen jälkeen, jollei pakottavasta lainsäädännöstä seuraa pidempää

säilytysvelvollisuutta tai yhtiön oikeuksien turvaaminen sitä edellytä.

 

Henkilötietojen käsittelijä Palvelun käytön kautta syntyvät tiedot (esimerkiksi vapaa teksti ja kommunikaatio) Rekisteröity itse tai sopimus Asiakasyrityksen kanssa KasvuApp-palveluiden tarjoaminen, ylläpito Sopimus GDPR art. 6 (b) mukaisesti. Niin kauan kuin käyttäjä on Asiakasyrityksen käyttäjänä. Poistetaan viimeistään 12 kk asiakassuhteen päättymisen jälkeen, jollei pakottavasta lainsäädännöstä seuraa pidempää

säilytysvelvollisuutta tai yhtiön oikeuksien turvaaminen sitä edellytä.

 

3. Henkilötietojen siirtäminen EU/ETA-alueen ulkopuolisiin valtioihin

Henkilötietoja voivat Rekisterinpitäjän puolesta käsitellä sen kumppanit, jotka voivat olla sijoittautuneet Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle tai niitä voidaan käsitellä EU- tai ETA-alueen ulkopuolelta. Siirtäessämme henkilötietoja EU- tai ETA-alueiden ulkopuolelle varmistamme sopimuksin (esimerkiksi käyttämällä EU:n Komission vakiosopimuslausekkeita, ns. Standard Contractual Clauses) tai muutoin, että siirrot toteutetaan lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Lisäksi huolehdimme ja edellytämme myös käsittelijämme huolehtimaan tällöinkin lainsäädännön edellyttämällä tavalla siitä, että henkilötietosi säilyvät edelleen suojattuina huolimatta siitä siirretäänkö niitä EU- tai ETA-alueiden ulkopuolelle.

4. Henkilötietojen vastaanottajat ja käsittelijät

Tulevaisuuden Kasvupolut voi luovuttaa henkilötietoja yhteistyökumppaneilleen palveluidensa tarjoamisen ja teknisen toteuttamisen sekä liiketoiminnan muutoin vaatimassa laajuudessa. Tulevaisuuden Kasvupoluilla on yhteistyökumppaneidensa kanssa henkilötietojen käsittelysopimukset, joilla varmistetaan, että kumppanit käsittelevät henkilötietoja tietosuojaa koskevan lainsäädännön mukaisesti.

Henkilötietoja käsittelevät seuraavat mm. seuraavat tahot henkilötietojen käsittelysopimuksen ja tarvittaessa vakiosopimuslausekkeiden mukaisesti:

  • Primanet Oy teknisenä KasvuApp-palvelun teknisenä toimittajana ja ylläpitäjänä
  • Microsoft Corporation teknisen alustajan toimittajana (alikäsittelijä suhteessa Primanetiin)

5. Rekisteröidyn oikeudet

Tiedonsaantioikeus

Sinulla on rekisteröitynä aina oikeus saada tieto niistä itseään koskevista henkilötiedoista, joita rekisterinpitäjä tai sen kumppanit käsittelevät.  Tietopyynnön voi aina esittää rekisterinpitäjän em. osoitteeseen. Varauduthan todistamaan henkilöllisyytesi tietopyynnön yhteydessä.

Oikeus tietojen oikaisuun ja poistamiseen

Sinulla on rekisteröitynä pyytää itseään koskevien virheellisten, puutteellisten, epätarkkojen tai tarpeettomien henkilötietojen poistamista, täydentämistä tai korjaamista. Lainsäädäntö ja velvollisuutemme ja tarpeemme säilyttää asiointihistoriaa voi kuitenkin asettaa rajoituksia tälle ja annamme lisätietoja. Varauduthan todistamaan henkilöllisyytesi pyynnön yhteydessä.

 Oikeus vastustaa ja rajoittaa henkilötietojen käsittelyä

Sinulla on rekisteröitynä oikeus vastustaa tietynlaista henkilötietojen käyttöä, jos kyseisiä tietoja käsitellään muuhun kuin Tulevaisuuden Kasvupolkujen palveluiden tarjoamisen tai laillisen velvoitteen täyttämisen kannalta tarpeelliseen tarkoitukseen. Voit vastustaa mitä tahansa henkilötietojesi jatkokäsittelyä myös aiemmin annetun suostumuksen jälkeen ja peruuttaa annetun suostumuksen. Voit pyytää myös rajoittamaan henkilötietojen käsittelyä, mikäli käsittelyn perusteena on Rekisterinpitäjän oikeutettu etu. Henkilötietojen jatkokäsittelyn vastustaminen tai rajoittaminen voi johtaa heikentyneisiin mahdollisuuksiin käyttää Tulevaisuuden Kasvupolkujen palveluita. Vastustamisen voi aina esittää rekisterinpitäjän em. osoitteeseen. Varauduthan todistamaan henkilöllisyytesi pyynnön yhteydessä.

 Oikeus tietojen siirtämiseen

Sinulla on oikeus saada kopio henkilötiedoista jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä muodossa tietojen siirtämiseksi toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli käsittelyperusteena on Rekisterinpitäjän oikeutettu etu. Varauduthan todistamaan henkilöllisyytesi pyynnön yhteydessä.

 Oikeuksien käyttäminen

Rekisterinpitäjä voi tarvittaessa pyytää toimittamaan lisätietoja henkilöllisyytesi varmistamiseksi. Rekisterinpitäjä voi hylätä kohtuuttoman toistuvat, liialliset tai ilmeisen perusteettomat pyynnöt.  Kerran vuodessa esitettyä pyyntöä ei pidetä toistuvana.

Valituksen tekeminen tietosuojaviranomaiselle

Mikäli pidät Rekisterinpitäjän henkilötietojen käsittelyä soveltuvan tietosuojalainsäädännön vastaisena, Käyttäjällä on aina oikeus tehdä valitus tietosuojaviranomaiselle. Lisätietoja osoitteessa www.tietosuoja.fi.

6. Tietoturva

Tulevaisuuden Kasvupolut toteuttaa kaikki kohtuulliset, asianmukaiset, tekniset, turvallisuuteen liittyvät ja organisatoriset keinot ja toimenpiteet, jotka ovat tarkoituksenmukaisia, ottaen huomioon käsittelyn luonne ja tarkoitus sekä käsiteltävien henkilötietojen luonne. Toimenpiteet käsittävät tarpeen mukaan salauksen, palomuurit, turvalliset tilat sekä pääsyoikeusjärjestelmät. Mikäli turvatoimista huolimatta tapahtuu henkilötietojen tietoturvaloukkaus, joka todennäköisesti heikentää merkittävällä tavalla Käyttäjän yksityisyydensuojaa, rekisterinpitäjä ilmoittaa Käyttäjälle loukkauksesta ilman aiheetonta viivettä.

7. Evästeet

Eväste (cookies) on käyttäjän omalle tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Evästeiden avulla kerätään mm. seuraavia tietoja: ladatut sivut, selaintyyppi, käyttöjärjestelmä, ajankohta. Lain mukaan voimme tallentaa evästeitä laitteellesi, mikäli se on ehdottoman tärkeää sivuston toiminnan kannalta. Tarvitsemme suostumuksesi kaikenlaisten evästeiden käytölle.

Voit halutessasi poistaa evästeet käytöstä selaimen asetuksista. Jos toiminto kytketään pois, voi tämä johtaa siihen, että joidenkin palveluiden toiminta hidastuu tai pääsy joillekin verkkosivuille estyy kokonaan. Esim. asioidessasi verkkokaupassa evästeiden käytön tulee olla mahdollistettu.

Käytämme sivustolla evästeitä palveluiden toteuttamiseksi, markkinoinnin kohdentamiseen sekä käyttäjäkokemuksen parantamiseksi. Alta löydät lisätietoja sivuillamme olevista sovelluksista, jotka käyttävät evästeitä.

Voit halutessasi torjua tai poistaa meidän tai kolmannen osapuolen verkkosivustojen evästeet muuttamalla verkkoselaimesi asetuksia – katso lisätietoa selaimesi osiosta “Ohje”. Useimmat verkkoselaimet hyväksyvät evästeet automaattisesti, joten jos et halua sallia evästeiden käyttöä, evästeiden aktiivinen poistaminen tai torjuminen voi olla tarpeen.

Lisätietoa evästeiden käytöstä matkapuhelimien selaimissa ja kyseisten evästeiden torjumisesta tai poistamisesta saa matkapuhelimen ohjekirjasta. Jos et salli evästeiden käyttöä, voit edelleen käyttää verkkosivustoamme, mutta kaikki toiminnot eivät välttämättä toimi oikein.

Käytämme evästeitä tarjoamamme sisällön ja mainosten räätälöimiseen, sosiaalisen median ominaisuuksien tukemiseen ja kävijämäärämme analysoimiseen. Tämä sivusto käyttää erityyppisiä evästeitä. Jotkut evästeet ovat sivuillamme esiintyvienkolmansien osapuolten palveluiden asettamia.

Nimi: RefreshTokenCookieKey
Lähde: kasvuapp.fi?
Tarkoitus: Käytetään muistamaan käyttäjän kirjautuminen
Kesto: Tällä hetkellä 4kk  

Nimi: ArraffinitySameSite
Domain: kasvuapp.fi?
Tarkoitus: Azure App Service eväste
Kesto: Istunto

Nimi: Arraffinity
Domain: kasvuapp.fi?
Tarkoitus: Azure App Service eväste
Kesto: Istunto