Strategia ja sen toimeenpano

Strategia

”Jos haluat tietää mistä tulet, katso toteutuneita lukuja. Jos haluat tietää missä olet, kysy asiakkailtasi. Jos haluat tietää, minne menet, kysy henkilöstöltäsi.”

Kun puhutaan strategiasta, saattaa ryhmässä ensin syntyä akateemista keskustelua siitä, mitä itse asiassa tarkoitetaan. Kun käsite on sitten keskustelun myötä selkiytynyt, päästään käsittelemään itse asiaa.

Strategia voidaan määritellä sanaparilla suunta ja liike, tai vaihtoehtoisesti tavoite ja toimeenpano. Se on yhdessä koottu, jaettu ja ajantasainen tilannekuva. Ollaan samalla kartalla. Kolmas tapa määritellä strategia on suunnitelma, jolla tavoiteltu päämäärä aiotaan saavuttaa.

Strategian ydinajatus on, että mitä tahansa asiaa, johon keskitytään ja kiinnitetään huomiota, odotetaan lisääntyvän. Strategia määrittää perus- ja erottavat tekijät (kilpailukyky- ja kilpailuetutekijät).

§  Missä me loistamme?

§  Minkä varaan rakennamme tulevaisuuden kasvumme?

§  Mitä tekemällä asemamme vahvistuu?

§  Mihin me keskitymme?

§  Mitä me emme tee?

Ilman Suuntaa ja liikettä yritys on kuin kompassi ilman karttapohjoista – neula pyörii. Ajatellaan, että asioilla on tapana järjestyä, samalla tavoin kuin vesi hakee uomansa. Mutta todellisuudessa tarvitsee ensin kompastua totuuteen ennen kuin löydetään oikea suunta ja voidaan tehdä muutoksia.

Parhaat tulokset saavutetaan, kun henkilöstö otetaan mukaan strategiatyöhön ja keskusteluun. Näin johdon tietoon nousevat hyvät ideat ja arjen haasteet. Hiljainen tieto sanoitetaan. Näkymätön saadaan näkyväksi. Kertomaton tulee kerrotuksi. Henkilöstö tulee aidosti kuulluksi, kun kirjoitetaan yhdessä ylös tavoitteet ja keinot niiden toteuttamiseksi.

Toimeenpano

Strategian laadinta, valintojen tekeminen ja poissulkemiset ovat vaativia ja syvältä kyntäviä päätöksiä. Kuitenkin toimeenpano, eli strategian käytäntöön vieminen, on vieläkin haasteellisempaa.

Merkittävin tekijä strategian toimeenpanossa on yrityksessä työskentelevät ihmiset. Tässä on hyvä muistaa, että yritys on vain niin vahva kuin sen resurssit, eli ihmiset. Siksi osaaminen ja työhyvinvointi tulisi sisällyttää osaksi strategiaa. Kun henkilöstö kehittyy, myös yritys kehittyy.

Jokainen tietää parhaiten oman työnsä ja osaa kehittää sitä. Siksi jokaisen on osattava selittää itselleen, mitä tavoitteet konkreettisesti tarkoittavat ja miten ne saavutetaan päivittäisessä työssä.

Ydintiimi (= johtoryhmä) on tärkeä tekijä yrityksen strategian toimeenpanossa ja menestyksessä. Avainhenkilöt jakavat yhteisen näkemyksen tulevaisuuden suunnasta. Tiimin tulee olla motivoitunut, aktiivinen ja uskoa omaan tekemiseensä. Lisäksi tiimin vastuut, tehtävät ja roolit tulee olla selkeästi määriteltyinä. Tiimillä tulee olla säännölliset kokouskäytännöt. Tiimin tulee myös noudattaa säännöllisiä kokouskäytäntöjä, joissa on selkeät esityslistat. Kokouksiin on valmistauduttava, päätökset ja tehtävät on kirjattava ylös, ja niiden toteutumista on seurattava.

Strategian toimeenpano ei ole vain hetken pyrähdys tai projekti vaan pitkäkestoinen matka henkilöstön ja asiakkaiden kanssa. Toimeenpano on jo päätettyjen tavoitteiden toteuttamista. Se on suunniteltujen tavoitteiden konkreettista toteuttamista, joka sisältää yrityksen määrittelemän suunnan, kärkihankkeiden ja tehtävien toteuttamisen, avainluvut, vuosittaisen toimintasuunnitelman (vuosikello), tavoitekeskustelut ja tiedon hallinnan.

Käytännössä strategian toteutus jää työntekijöiden tehtäväksi esihenkilöiden ohjauksessa. Siksi on tärkeää kuunnella, miten strategia on ymmärretty, miten se innostaa tai mikä siinä epäilyttää. Kuulluksi tuleminen on meidän perustarpeemme. Kun tulemme kuulluksi, tunnemme yhteenkuuluvuutta ja luottamuksemme kasvaa.

Toimeenpanovaiheessa tavoitteet konkretisoidaan ja tuodaan lähemmäksi jokaisen omaa työtä esimerkiksi kehitys- ja tavoitekeskusteluissa. Keskustelussa pohditaan ja kirjataan, mitä strategia tarkoittaa juuri minun työssäni tai miten minä voin siihen vaikuttaa. Tämä kirkastaa tavoitteita oman työn näkökulmasta ja lisää merkityksellisyyden tunnetta.

On tärkeää ottaa huomioon, että ihmiset ovat erilaisia ja heillä on erilaisia tarpeita. Lisäksi henkilökohtaisten tavoitteiden täyttymisellä on suuri merkitys. Siksi jokaisella tulisi olla mahdollisuus vaikuttaa omiin tavoitteisiinsa ja muotoilla ne itselleen motivoiviksi.

Ossi Ritola
Kasvuvalmentaja
Kasvupolut PK-Seutu Oy

 

Palaa takaisin