Valmennuksesta apua kannattavaan kasvuun

Olemme Tulevaisuuden Kasvupoluilla syvällisesti perehtyneet pienten yritysten kehitykseen ja kannattavaan kasvuun. Aiheesta olemme teettäneet tutkimuksia ja keränneet asiasta muutakin aineistoa. Itsekin haastoin muutamia kannattavasti kasvaneiden pk-yritysten toimitusjohtajia ja heidän vastauksiaan avaan tässä kirjoituksessa.

Haastattelujen perusteella tärkeimpiä tekijöitä kannattavassa kasvussa näyttävät olevan hyvä ja omaperäinen liikeidea, toimiva strategia sekä riittävä markkina. Näiden ohella yksi tärkeimmistä tekijöistä on johtaminen, joka liian usein tarkoittaa käytännössä johtamisen puutetta. Hyvä johtaminen mahdollistaa yrityksen kasvun ja kannattavan kehityksen riippumatta yrityksen kasvuvaiheesta tai koosta. Pienessä yrityksessä se tarkoittaa yrittäjän itsensä johtamista. Yrityksen kasvaessa johtaminen muuttuu toisten johtamiseksi ja johtamisesta tulee entistä haasteellisempaa. Johdettavat ihmiset ovat tuntevia yksilöitä ja erilaisia persoonia.

Nopeasti kasvaneiden yritysten johtajille oli hyvin jäsentynyt se, miten välttämätöntä jatkuva oppiminen ja uuden valmennustiedon saaminen ovat kannattavan kasvun aikaansaamiseksi. Johtamisen taito on ehkä luontaistakin, mutta sitä voidaan parantaa merkittävästi hyvällä valmennuksella.

Miksi toimitusjohtajan työ on niin tärkeää?

Organisaatiot koostuvat erilaisista yksilöistä, mikä luo haastetta myös johtamiselle. Erilaisten ihmisten johtaminen ja innostaminen, sekä vastuun antaminen ja jakaminen joukkueen avainpelaajille on haasteellista työtä.  Samanaikaisesti johtajan tulee vastata yrityksen taloudellisesta menestymisestä sekä hoitaa yrityksen juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toimitusjohtaja antaa yritykselle kasvot sekä vastaa ja valvoo, että alaisilla pysyy langat käsissä.  Henkilöstön johtaminen on edestä päin esimerkillä johtamista. On tärkeä oppia kuuntelemaan ja tukemaan sekä kannustamaan alaisia heidän työssään. Olennaista on huolehtia siitä, että yrityksellä on oikeat henkilöt oikeilla paikoilla avainhenkilöinä ja että jokaisella on selkeät vastuualueet ja tavoitteet. Vision, mission, arvojen ja strategian jalkauttaminen kunnolla koko organisaatioon on myös johtajan vastuulla.  Johtajan tehtävä on luoda yritykselle ja sen ihmisille kirkas määränpää, auttaa ihmisiä kasvamaan ja tehdä johtajasta itsestään mahdollisimman tarpeeton.

Johtajan tulee varmistua siitä, että työntekijöillä säilyy sisäinen motivaatio tekemiseen myös pitkällä aikavälillä. Johtajalta vaaditaan kärsivällisyyttä ja pitkäjänteisyyttä. Johtaja joutuu jatkuvasti kamppailemaan ajankäytön kanssa: kuinka vapauttaa riittävästi aikaa johtamistehtäviin yrityksen alkuvuosien jälkeen, kun yritys alkaa kasvaa? Johtajalta vaaditaan henkilöstön johtamista sekä henkilöstön tarpeiden ja luontaisten toimintatapojen ymmärtämistä: Johtajalta vaaditaan taitoa lähestyä kutakin yksilöä sopivalla tavalla. Haaste on olla lähellä, mutta kuitenkin tarpeeksi etäällä. Johtaja kamppailee usein myös delegoimisen haasteen kanssa: alaisille tulee antaa riittävästi vastuuta ja tilaa, eikä asioita tule liiaksi pitää omissa käsissä. Johtajalta vaaditaan herkkyyttä, jotta tämä pystyy havaitsemaan suunnan muuttamistarpeet ajoissa ja toisaalta tarvittaessa rohkeutta toimintaympäristön myllertäessä olla muuttamatta mitään ja kuitenkin pitää organisaatio luottavaisena. Johtajan tulee koko ajan hahmottaa yrityksen kokonaiskuva.

Onko valmennuksesta apua johtamistyössä?

Kannattavasti kasvaneiden yritysten johtajat olivat kokeneet saaneensa valmennuksesta merkittävää hyötyä. He kertoivat valmennuksen auttaneen heitä havainnoimaan laajemmin toimintaympäristöä sekä siinä tapahtuvia muutoksia. Valmennus oli auttanut heitä hallitsemaan talouden ohjausta sekä selkeyttänyt ja kirkastanut taloushallinnon merkitystä johtamisessa. Jotkut olivat valmennuksen avulla oivaltaneet tiedon jakamisen tärkeyden; sen, miten tärkeää on jakaa oikeaa ja ajantasaista tietoa yrityksen suunnitelmista kaikille organisaatioon kuuluville.

Osa johtajista oli kokenut valmennuksen myötä kehittyneensä johtajana itsetuntemuksen kasvamisen myötä ihmisten johtamisessa, tavoitteiden asetannassa sekä johtamiskäytäntöjen rakentamisessa. Johtajat olivat oppineet hyödyntämään koko organisaation vahvuuksia ja näkemään erilaisuuden voimavarana. Kannattavasti kasvaneiden yritysten johtajat kertoivat oivaltaneensa valmennuksen avulla myös sen, miten tärkeää on yrityksessä toimiva johtoryhmä ja säännölliset palaverikäytännöt. Usein oli huomattu, miten pienillä asioilla on lopulta iso merkitys yrityksen kannattavuuteen. Tärkeimpinä asioina koettiin myös vuorovaikutustaitojen ja vastuun jakamisen merkityksen sekä avoimen luottamuksellisen ilmapiirin merkityksen ymmärtämisen. Tärkeänä pidettiin myös taitoa  keskittyä oikeisiin, yritystä kehittäviin asioihin sekä niiden suunnitteluun.

Mihin kannattavasti kasvaneen yrityksen johtaja keskittyy?

Kannattavasti kasvaneiden yritysten johtajat kertoivat keskittyvänsä yrityksensä selkeään strategiaan, tavoitteisiin sekä niiden seurantaan ja erilaisten asioiden mittaamiseen. Seurannan ja mittaamisen huomattiin parantavan tuloksia. Johtajat olivat myös herkkiä ennakoimaan tulevaisuutta ja kartoittamaan uusia liiketoiminta-alueita. Johtoryhmästä pyrittiin tekemään kasvunälkäinen tiimi, jolla on yhteinen tulevaisuuden kuva ja halu oppia uutta. Johtajat kokivat tärkeäksi tavoitteiden selkeyden jokaiselle yrityksessä työskentelevälle yksilölle. Jokaisen haluttiin sitoutuvan tavoitteisiin ja yrityksiin haluttiin yhdessä tekemisen meininki. Johtajat halusivat kannustaa ja johtaa ihmisiä kohti yhteisiä tavoitteita. Tärkeimpinä tekijöinä kannattavan kasvun luomisessa pidettiin vastuun, mahdollisuuksien ja tiedon jakamista oikeille henkilöille, laadukkaita taloudellisia raportteja sekä johtajan kykyä huolehtia oikean ilmapiirin säilymisestä yrityksessä.

Lopuksi haluan korostaa sitä, miten iso yhteinen kansallinen haaste meillä on kasvuyritysten tukemisessa sekä niiden johtajien valmentamisessa myös tulevaisuuden tuomiin muutoksiin. Tulevaisuuden Kasvupolut haluaa antaa oman panoksensa tähän tärkeään työhön.

Tilaa Kasvupolkujen maksuttomat oppaat yrityksesi kehittämiseen>>

Jyrki Niinikoski
Hallituksen jäsen
Tulevaisuuden Kasvupolut Oy

 

 

Palaa takaisin