Johtaminen: Lahja vai taito?

Toimitusjohtaja johtaa koko yhtiön operatiivista liiketoimintaa ja on vastuussa organisaation kyvykkyydestä. Viime kädessä hän vastaa asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta, eli strategian toteutumisesta. Taitava toimitusjohtaja osaa hyödyntää oman johtoryhmänsä erilaisia osaajia tavoitteiden saavuttamisessa. Hän osaa karismallaan vetää puoleensa ammattiosaajia. Lisäksi hänellä on tiedot ja taidot, miten fiksuja osaajia johdetaan nykyaikaisella tavalla. Hän osaa luoda edellytykset onnistumiselle ja osaa omalla persoonallisella tavalla innostaa, kannustaa, motivoida sekä ”jouhtauttaa” tiiminsä kohti yhteistä maalia. Hän tunnistaa jokaisen tiimin jäsenen yksilölliset vahvuudet ja toisaalta kehittämisalueet, sekä pystyy tukemaan jokaisen tiimin jäsenen henkilökohtaista kasvua ja kehittymistä.

Strategisen ajattelun lahja

Strategia päätetään usein hallituksessa, jonka kyvykäs toimitusjohtaja on kiteyttänyt johtoryhmässään. Hallituksen pitää pystyä käymään vuoropuhelua sen valmistelussa toimitusjohtajan kanssa yhteistyönä. Toisaalta hallitus ilman kyvykästä toimitusjohtajaa on kuin tyhjä huone, kuten HHJ koulutuksessa sain aikanaan oppia. Tavoitteena tulisi olla selkeä strategia, jotta todennäköisyys sen onnistumiselle on hyvä. Toimitusjohtaja saa arvokasta tietoa koko liiketoiminnasta, jota on hyvä hyödyntää strategian työstämisessä. Hän analysoi markkinoita, toimintaympäristöä ja organisaation vahvuuksia ja heikkouksia sekä uhkia ja mahdollisuuksia, luodakseen toimintasuunnitelman, joka vie organisaatiota haluttuun suuntaan. Hän myös huolehtii strategian tehokkaasta toteutuksesta.

Liiketoimintaosaamisen lahja

Liiketoimintaosaamisen tarkoittaa kykyä ymmärtää liiketoiminta kokonaisuutena. Tämän ymmärtäminen on aivan keskeistä. Toimitusjohtaja tarvitsee syvää tietoa eri mittareista, jotta voidaan johtaa tiedolla: taloudesta, markkinoista ja toimintaympäristöstä. Päätökset tehdään tietoon pohjautuen, jotka tukevat yleisesti menestyvää yhtiötä. Hän seuraa megatrendejä ja aikaa saadakseen kattavan kuvan, miten organisaatio ja sen pyörittämä liiketoiminta menestyy.

Päätöksenteon ja niiden teettämisen lahja

Varmin tapa tuhota liiketoiminta on se, että päätöksiä ei tehdä. Toimitusjohtajan on tehtävä helppoja päätöksiä, mutta erityisesti vaikeitakin päätöksiä, jotka vaikuttavat organisaation suuntaan ja sen menestykseen. Näitä päätöksiä ovat henkilöstö asiat ja niiden hallinta, strategian toteutukseen liittyen, – liiketoiminnan kehittämiseen liittyen. Toimitusjohtajan on kyettävä ottamaan huomioon organisaation edut ja tavoitteet sekä arvioimaan riskejä ja mahdollisuuksia. Kyky lukea markkinapeliä ja ajoittaa investoinnit ja yritysostot päätettäväksi hallitukselle.

Vuorovaikutuksen lahja

Rikastavalla vuorovaikutuksella avataan ideoinnin potentiaalia. Laadukas ja riittävä viestintä on hyvin merkityksellistä sisäisesti kuin ulkopuolisten sidosryhmien kanssa. Dialogin ja riittävän vuorovaikutuksen merkitystä ei voi liikaa korostaa, sillä useampi ihminen näkee asiat laajemmin kuin yksi ihminen. Tehokkaassa viestinnässä korostuu kyky ilmaista selkeästi organisaation visio, arvot ja missio. Toimitusjohtaja pitää yllä avointa vuoropuhelua ja luo luottamusta ja ymmärrystä organisaation ja sidosryhmien välille.

Muutosjohtamisen kyky

Muutosjohtaminen on erinomainen taito, koska maailma, markkinat ja asiakkaiden odotukset muuttuvat ja yrityksen on kyettävä paitsi toimimaan ajassa, myös nähtävä ja valmistauduttava ketterästi tulevaan. Toimitusjohtaja on vastuussa organisaation kyvystä sopeutua näihin muutoksiin. Hän ohjaa yhtiötä oikeaan suuntaan – strategiaan. Se edellyttää myös kykyä kehittää yrityskulttuuria, sulattaa ja yhdistää niitä, sekä ohjata organisaatiota muutosten läpi.

Riskienhallinnan kyky

Toimitusjohtaja joutuu arvioimaan ja hallitsemaan riskejä, jotka voivat vaikuttaa organisaation toimintaan ja menestykseen. Tämä näyttäytyy hyvin konkreettisesti nyt rakennusalalla. Tämä voi sisältää kansainvälisiä poliittisia vaikutuksia, markkinoiden epävakautta tai talouden laskusuhdanteita, mutta myös hyvän maineen johtamista. Kilpailutilanteessa ja lainsäädännössä tapahtuu muutoksia, joihin tulee varautua. Toimitusjohtajan on kyettävä tekemään tai teettämään johtoryhmässä päätöksiä, jotka minimoivat riskien vaikutukset menestykselle.

Eettiset periaatteet toiminnan hyveenä

Yksi toimitusjohtajan keskeisistä vastuista on toimia eettisesti ja vastuullisesti organisaation, ympäristön ja sen eri sidosryhmien hyväksi. Hänen on varmistettava, että päätökset tukevat pitkän aikavälin menestystä huomioiden sidosryhmien tarpeet ja odotukset. Tämän merkitys on koko ajan yhä tärkeämpää ja se vaikuttaa organisaation maineeseen, sidosryhmiin ja yhtiön menestykseen. Vastuullisuusasioiden mittaaminen on kenties yksi tulevaisuuden menestystekijöistämme.

Tuloksellisuuden lahja

Vanha ja kliseinen osakeyhtiölaki sanoo: “Osakeyhtiön toiminnan tarkoituksena on tuottaa voittoa osakkeenomistajilleen”. Omastakin toimitusjohtaja kokemuksesta voin todeta, että tämä on todella vaativa tehtävä, mutta oikeastaan aivan välttämätöntä. Toimitusjohtajan on siis keskityttävä tulosten tuottamiseen ja varmistettava, että organisaatio saavuttaa sille asetetut tavoitteensa. Tämä voidaan tehdä esimerkiksi tehokkaan resurssien ja kustannusten hallinnan ja sekä liiketoiminnan kannattavan kasvun kautta. Tulosta tekevä yritys kykenee kehittämään liiketoimintaa ja varmistamaan toimintakykynsä myös pitkällä aikavälillä.

Johtamiskokemus syntyy vain johtamalla

Toimitusjohtajan tehtävä on ensisijaisesti palvelutehtävä. Se on hyvin laaja, monipuolinen ja vaativa, ja pienikin johtamiskokemus antaa tarvittavaa näkemystä ja valmiuksia menestyä toimitusjohtajan tehtävässä. Kokemus antaa arvokasta ymmärrystä organisaation toiminnasta ja auttaa tekemään parempia ja laadukkaampia päätöksiä. Johtamiskokemus voi myös lisätä toimitusjohtajan uskottavuutta organisaation sisällä ja ulkopuolella. Jokainen toimitusjohtaja on kerran aloittanut ja ollut aloittajan roolissa, ottanut siinä ensimmäiset askeleensa. Eivät he syntyneet valmiiksi, vaan rakensivat kokemuksensa, hankkivat taitonsa ja osaamisensa oman opintomatkansa varrella ja yleensä virheistä oppien. Johtaminen on keskeneräisyyden taidetta, kuten useasti toteamme.

Kasvuvalmentaja, MBA, HHJ, PJ

Samuli Vanhala

 

Palaa takaisin